"समृध्द वाणगङ्गाको मूल आधार कृषि पर्यटन वातावरण पूर्वधार र रोजगार"

वाणग‌ङ्गा नगरपालिकाको अायोजनामा वडा नं ७ मा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न