"समृध्द वाणगङ्गाको मूल आधार कृषि पर्यटन वातावरण पूर्वधार र रोजगार"

वार्षिक नगर विकास योजना ( आर्थिक वर्ष २०७४-०७५)