"समृध्द वाणगङ्गाको मूल आधार कृषि पर्यटन वातावरण पूर्वधार र रोजगार"

सम्पर्क

वाणगङ्गा नगरपालिका 

गजेहडा

५ नं., प्रदेश

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५५०३८३

ईमेल : bangangamun@gmail.com

वेब साइट : www.bangangamun.gov.np

 

Please fill up the below form if you have any feedback.