FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७८ 07/22/2021 - 10:43 PDF icon कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ 07/15/2021 - 16:36 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ 07/01/2021 - 16:34 PDF icon आर्थिम ऐन २०७८.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७) 04/29/2021 - 11:47 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७).pdf
कानूनहरुको संग्रह २०७७ 04/23/2021 - 12:13 PDF icon law book 1.pdf, PDF icon law book 2.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ 07/19/2020 - 15:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७
बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट पारित ऐन , नियमहरुको संग्रह २०७६ 01/22/2020 - 19:42 PDF icon ऐन नियमहरुको स‌ग्रह ०७६.pdf
नियम ,कार्यविधि र निर्देशिका 10/05/2018 - 14:57 PDF icon १ प्रमाणिकरण कार्यविधि.pdf, PDF icon २ बैठक स‌ंचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ३ आचारसंहिता.pdf, PDF icon ४ कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon ५ कार्य संपादन नियमावली.pdf, PDF icon ६ विषयगत समितिहरुको गठन.pdf, PDF icon ७ नगरसभाको बैठक स‌ंचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ८ टोल विकास समिति.pdf, PDF icon ९ विपद व्यवस्थापन.pdf, PDF icon १० मर्मत सम्भार.pdf, PDF icon ११ उपभोक्ता समिती.pdf, PDF icon १२ पचास पचास लागत सहभागिता.pdf, PDF icon १३ राजपत्र परकाशन.pdf, PDF icon १५ बजार अनुगमन.pdf, PDF icon १६ घ वरर्गको लाइसेनस्स.pdf, PDF icon १७ सम्पत्ति कर व्यवस्थापन.pdf
ऐनहरु 10/05/2018 - 14:29 PDF icon १ पहिलो नगरसभाको निर्णय.pdf, PDF icon २ आर्थिक ऐन २०७४.pdf, PDF icon ३ विनियोजन ऐन २०७४.pdf, PDF icon ४ न्यायिक ऐन २०७४.pdf, PDF icon ५ प्रशासनिक कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ६ आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्ने २०७४.pdf, PDF icon ७ कृषि व्यवसाय ऐन २०७४.pdf, PDF icon ८ सहकारी ऐन २०७४.pdf, PDF icon ९ शिक्षा ऐन, २०७४.pdf, PDF icon १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु.pdf, PDF icon ११ विनियोजन 2075.76.pdf, PDF icon १२ आर्थिक ऐन २०७५.७६ final.pdf, PDF icon १३ तेस्रो नगरसभाका निर्णयहरु decision.pdf, PDF icon १४ नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन (1).pdf, PDF icon १५ अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका.pdf, PDF icon कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८.pdf