FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ 12/01/2022 - 13:56 PDF icon निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ 12/01/2022 - 13:56 PDF icon निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
छाडा पशु चौपाया कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:42 PDF icon छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
छाडा पशु चौपाया कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:42 PDF icon छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:41 PDF icon बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७९.pdf
बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:41 PDF icon बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७९.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ 11/30/2022 - 16:13 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९) 06/18/2022 - 13:09 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९).pdf
सुरक्षित अप्रावसन कार्यविधि २०७८ 03/29/2022 - 17:17 PDF icon सुरक्षित अप्रवासन कार्यविधी, २०७८.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८ 03/23/2022 - 17:20 PDF icon बाणगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८ 02/24/2022 - 12:36 PDF icon कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ 02/23/2022 - 17:11 PDF icon वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८.pdf
पू्र्ण संस्थागत प्रसुति सेवा (No home delivery) प्रोत्साहनका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८) 11/21/2021 - 17:30 PDF icon No Home Delivery निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८).pdf
आर्थिक ऐन २०७८ 07/25/2021 - 15:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६ 07/20/2021 - 17:03 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ 06/22/2021 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ 06/22/2021 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७) 04/29/2021 - 11:47 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७).pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १ 03/27/2021 - 15:22 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २ 03/22/2021 - 15:38 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ 12/16/2020 - 13:27 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ 12/16/2020 - 13:27 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ 12/16/2020 - 13:10 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ 12/16/2020 - 13:10 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७ 07/25/2020 - 15:01 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट पारित ऐन , नियमहरुको संग्रह २०७६ 01/22/2020 - 19:42 PDF icon ऐन नियमहरुको स‌ग्रह ०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १७ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 07/27/2018 - 16:43 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १७ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf