FAQs Complain Problems

भवन तथा शहरि विकास शाखा

पुरानो घर नक्सा अभिलेखिकरण दर्ता सम्बन्धी सूचना
पुरानो घरनक्सा अभिलेख दर्ता सम्बन्धी सूचना
पुरानो घरनक्सा अभिलेखिकरण दर्ता सम्बन्धी सूचना
घर नम्वरिङ्ग सम्बन्धी सूचना
फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना
Invitation for Online Bids
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
घर नक्सा अभिलेख सम्बन्धी सूचना
पुरानो घर नक्सा अभिलेखीकरण दर्ता सम्बन्धी सूचना
अभिलेख दर्ता भई निरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा वडा नं. ५ र ६
अभिलेख दर्ता भई निरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा वडा नं. ३ र ४
अभिलेख दर्ता भई निरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा वडा नं. १ र २
अभिलेख दर्ता भई निरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा वडा नं १ र २
अभिलेख दर्ता भई निरिक्षण गर्ने सम्बन्धमा वडा नं ३ र ४
फर्म नविकरण गर्ने सम्बन्धमा
जीतपुर-तौलिहवा-खुनुवा सडक खण्डको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि सूचना
भवन तथा शहरी विकास शाखाको अन्यन्त जरुरी सूचना
भवन तथा शहरी विकास शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना 
भवन तथा शहरी विकास शाखाको अत्यन्तै जरुरी सूचना 
घर नक्सा अभिलेख दर्ता सम्बन्धी सूचना