FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

तेलहन बाली (सूर्यमुखी) प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
विद्युतिय च्यापकटर र कम्प्रेशन मेसीनको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पशुपंक्षिको औषधी तथा अन्य सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा टियोसेन्टी/ सुडान घाँसको विउ माग सम्बन्धी सूचना
टियोसेन्टी / सुडान घाँसको विउ खरिद सम्बन्धी सूचना
आधारभूत प्रयोगशालाका उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना ( पशु विकास शाखा)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना (कृषि विकास शाखा )
कृषि मेला आयोजना हुने सम्बन्धी सूचना
दर रेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ( कृषि विकास शाखा)
पशु सेवा शाखाको मागमा आधारित अनुदानमा कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सुूचना
पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
Re-Invitation for Online Bids
दररेट उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचना
अनुदानका कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
पशुपंक्षिहरुको लागि औषधी तथा अन्य समाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको विउको लागि कृषक, समुह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा वितरण सम्बन्धी सूचना ।
व्यवसायिक पशुपंक्षि फर्महरु सुधार सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षिम घाँसको बीउ बितरणको लागि छनौट सम्बन्धी सूचना
वर्षिम घाँस विउँको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
जै घाँसको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखाको प्रस्तावना आह्वानको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
पशु विकास शाखाको अनुदान सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु
कृषि औजार/ यन्त्र तथा उपकरणहरुको दररेट उपलव्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना

Pages