FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४