FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

कागजात

मिति २०७७/१०/१८ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyepalika 2077.10.18.pdf

मिति २०७७/१०/०६ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyepqlika 2077.10.06.pdf

मिति २०७७/०९/२७ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyepqlika 2077.09.27.pdf

मिति २०७७/०८/२६ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ८-२६.pdf

मिति २०७७/०८/२१ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ८-२१.pdf

मिति २०७७/०६/२८ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ६-२८.pdf

मिति २०७७/०५/२३ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ५-२३.pdf

मिति २०७७/०४/३२ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ४-३२.pdf

मिति २०७७/०४/२५ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यपालिका ४-२५.pdf

मिति २०७७/०१/२९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७६/१०/१४ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon २०७६-१०-१४.pdf

मिति २०७६/१०/०५ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon २०७६-१०-५.pdf

मिति २०७६/०९/२१ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon २०७६-९-२१.pdf

मिति २०७६/०८/३० मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon २०७६-८-३०.pdf, PDF icon २०७६-८-३० आकस्मिक.pdf

मिति २०७६/०८/२२ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon २०७६ -८-२२.pdf

मिति २०७६/०८/०४ मा बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon कार्यापालिका बैठक.pdf

मिति २०७६/०७/०५ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon Karyapalika 20760705.pdf